กฎหมายให้อำนาจทหารเรือ

Release Date : 19-03-2022 12:02:10

กฎหมายให้อำนาจทหารเรือ

1. พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

2. พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

3. พ.ร.ก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

4. พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

5. พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

6. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

7. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

8. พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

9. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

10. พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

11. พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

12. พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

13. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔

14. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

15. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

16. พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑

17. พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

18. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

19. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐

20. พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒

21. พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

22. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

22.1. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

22.2. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

23. พ.ร.บ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐

24. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

25. พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘

25.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘

26. พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ประมวลกฎหมายยาเสพติด